La nostra història

L’Associació Juvenil Barnabitas és una entitat sense ànim de lucre que neix amb l’objectiu de desenvolupar un projecte d’educació en el lleure vinculat a la parròquia i adreçat a infants i joves del barri de Sant Joan Baptista, a Sant Adrià de Besòs. El projecte consistia, inicialment, en la realització d’activitats lúdiques les tardes de dissabte. Temps després, el 30 de maig de 1995, es decideix portar a terme la seva constitució com a associació infantil i juvenil per tal de tenir personalitat jurídica pròpia. Des d’aquest moment, l’entitat pertany al MCECC, de la Fundació Pere Tarrés.

L’any 2007, l’Ajuntament del municipi posa a disposició de l’entitat un nou local, que estarà disponible tots els dies de la setmana. Això permetrà ampliar l’oferta educativa de l’associació amb la posada en marxa, entre altres projectes, del Centre d’Atenció Diària, que obrirà de dilluns a dissabte i cobrirà la mancança al barri d’un servei educatiu per a infants i joves. El Centre d’Atenció Diària oferirà activitats de reforç acadèmic i activitats lúdicoeducatives totes les tardes en horari postescolar. El Centre d’Atenció Diària passa a ser reconegut i homologat per la Generalitat de Catalunya com a Centre Obert en març de 2012.

A partir d’aquest moment el centre passa a formar part de la xarxa de serveis socials primaris del territori, i, tal com diu el Decret 284/1996, de 23 de juliol, serà un ‘servei que realitza una tasca preventiva, fora de l’horari escolar, que dóna suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives de les persones ateses’. El projecte educatiu de centre farà més incidència en el treball educatiu individualitzat, la implicació de les famílies i el treball en xarxa amb els serveis socials i educatius de la zona, especialment pels infants que presenten especials mancances socioeducatives.

Actualment, el Centre Obert, Aula Oberta i Estudi Assistit atén gairebé 124 nens i nenes des dels 4 fins als 17 anys i a les seves famílies, als que se’ls ofereix suport educatiu i amb els que es treballen les habilitats socials i personals. Del total de les places oferires, 89 estan destinades a infants amb deficiències socioeducatives, amb els que es treballa mitjançant un Projecte Educatiu Individual (en endavant, PEI), confeccionat per un educador o treballador social de referència i que reflectirà els objectius educatius per a l’infant a partir del qual es desenvoluparà el procés educatiu. Es compartiran els objectius educatius amb les famílies i es portarà a terme un procés de tutoria amb els infants. A més, amb els nens i nenes que presenten dificultats conductuals se’ls hi ofereix la possibilitat de rebre orientació psicològica. La resta de places estan reservades a infants del territori que busquen un servei d’educació en el lleure i faciliten el treball des de la inclusió. Amb aquests últims no es formalitzaran uns objectius educatius individuals, tot i que la tasca educativa serà individualitzada, es farà un seguiment preventiu i es treballarà també en col·laboració amb la família. El projecte del Centre Obert engloba en la seva estructura altres projectes. Alguns d’ells estan destinats als infants i joves que assisteixen al centre diàriament, com l’Hort Urbà i altres estan oberts a altres sectors de població, com el projecte d’esports o els diferents actes que es porten a terme al carrer. Aquests tallers es programen periòdicament en funció de les necessitats i demandes dels participants i dels recursos disponibles.

Creiem en la justícia social i la igualtat d’oportunitats per a tothom, apostem per l’educació en el lleure i l’acció social com a eines de canvi i transformació social. Estem compromesos amb els infants i joves del barri, que sovint són els més vulnerables, i també treballem al costat de les famílies per donar-los assessorament i suport individualitzat.