Junta directiva.

La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació. Componen aquest òrgan el president/a, el vicepresident/a, el secretari/ària, el tresorer/a i els/les vocals, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents

Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.